Munttekens & muntmeestertekens

Bataafse Republiek 1795-1805

Het handboek van de Nederlandse munten van 1795 - 2001

Terug naar de overzichtspagina Munttekens & muntmeestertekens ...

Een muntteken is het teken, dat op de munt geplaatst wordt om de muntplaats aan te duiden, dat wil zeggen de stad waar het munthuis gevestigd is. 


Een muntmeesterteken is het persoonlijk teken van de muntmeester.
Ten tijde van de Bataafse Republiek vindt men slechts één van beide tekens op de munt. Hieronder volgt een lijst van de namen van de muntmeesters met hun tekens, tijdens de Bataafse Republiek 1795–1806


LSch.91
Klik op de foto om te vergroten

a) Gelderland

Muntplaats: Harderwijk
Muntteken: geen
Muntmeester: M. H. Lohse 1776–1802
Meesterteken: korenaar

Klik op de foto om te vergroten

De opening van de muntbus, waarbij door een college toezicht werd uitgeoefend op het gewicht en gehalte der geslagen munten, had plaats op 29 maart 1796 en op 17 november 1801.

Onder muntmeester M.H. Lohse werd in maart 1796 ter controle van het gewicht en gehalte van de geslagen munten de muntbus geopend. Op deze gebeurtenis is een penning geslagen, hiernaast afgebeeld en beschreven in het Vervolg Van Loon, nr. 840. Collectie Stedelijk Museum Zutphen.

b) West-Friesland

Muntplaats: Enkhuizen
Muntteken: geen
muntmeester: Hessel Slijper 1781–1796
Meesterteken: geen
In 1796 is de West-Friese Munt een provinciale Hollandse Munt geworden.

c) Holland

Muntplaats: Dordrecht
Muntteken: geen
Muntmeester: Jan Abraham Bodisco 1787–1806
Meesterteken: geen

Klik op de foto om te vergroten

Muntplaats: Enkhuizen
Muntteken: geen
Muntmeester: Hessel Slijper 1796–1803
Meesterteken: geen


In 1796 is de West-Friese Munt een provinciale Hollandse Munt geworden.

LSch.27a
Klik op de foto om te vergroten

Muntplaats: Hoorn
Muntteken: 5-puntige ster
Muntmeester: Mr. W. D. Verschuer 1803–1809
Meesterteken: geen

Register der Resolutien genomen door het Provinciaal Commité van Holland van 4 July 1796

In het ‘Register der Resolutien genomen door het Provinciaal Commité van Holland van 4 July 1796’, het tweede jaar van de Bataafse Vrijheid, lezen wij onder andere in punt 4:

“Er is verders goedgevonden en verstaan, de Muntmeester Hessel Slyper te qualificeren, gelijk dezelve gequalificeert word bij dezen, om op zijne nieuw gesneedene Stempels, voortaan uit te laten, het word Westfriesland, alsmede het Westfriesche Wapenen; en in de Plaats daarvan, ter onderscheiding met de Specien in de Dordrechtsche munt geslagen, te doen snijden een sterretje, volgens een door hem overgeleverd Model.”

Dit model bestond uit een koperen ontwerp van een zilveren Dukaat of Rijksdaalder met de staande man, zie LSch. 53a. volgens een brief van Hessel Slijper van 30 juni 1796, die ik hieronder laat volgen:

Vryheid, gelijkheijd, Broederschap.

Aan de Raaden en Generaal Meesteren van de Munten deezer Lande.

Meedeburgers.

Ingevolge de qualificatie van de Commissie uijt het Provinciaal Committe van Holland, omme de Westfriesche Stempels te vernietigen te verrande in die van Holland, even als de Provintiale Munt te Dordrecht, alleen met dit onderscheijdteeken van een sterretje agter het woord Holl, op de randschrift, zo hebbe bij deeze d'Eer Uw Lied hiervan kennis te geven, als meede te zenden een Kopere model van een zilvere Ducaat zo als dezelve thans op de stempels door mijn in 't vervolg zullen moeten worden gebruikt.

Na mijn persoon verder gerecommandeert te hebben teekene mijn met alle agting

Enkh. 30 Juny 1796

't 2de jaar der

Bataafsche Vrijheid.

Uw Liede Heijlwenschende

Meede Burger

H. Slijper.

LSch.65
Klik op de foto om te vergroten

d) Zeeland

Muntplaats: Middelburg
Muntteken: burcht
Muntmeester: weduwe Pietronella Holtzhey–Slob 1787–1799 (met behulp van Johan Lodewijk Molter)
Meesterteken: geen

LSch.6
Klik op de foto om te vergroten

e) Utrecht

Muntplaats: Utrecht
Muntteken: stadswapen
Muntmeester: G. J. L. du Marchie Sarvaas 1797–1806
Meesterteken: geen

LSch.101
Klik op de foto om te vergroten

f) Overijssel

Muntplaats: Kampen
Muntteken: geen
Muntmeester: Nicolaas Wonneman 1763–1796
Meesterteken: adelaar